Regulamin obowiązujący do 25-12-2014

Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej:

Regulamin można także utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie zapisanie na odpowiednim nośniku lub pobranie go w formacie PDF i zapisanie w pamięci komputera ze strony internetowej:

Bezpłatny program do przeglądania plików w formacie PDF jest do pobrania na stronie internetowej http://get.adobe.com/reader/

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.modema.pl

z 11-12-2012

 

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.modema.pl;

4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod sklep.modema.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Centrum Handlowe Modema Janusz Szłapa a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

7. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);

8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

 

II. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod www.modema.pl.

2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.3. Sklep internetowy, działający pod adresem www.modema.pl, prowadzony jest przez

Centrum Handlowe Modema
Janusz Szłapa
ul. Piastowska 29,
32-651 Łęki
NIP : 549-114-41-41,
Regon 357073459,
tel. (033) 848 63 77
e-mail : sklep@modema.pl.

2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

a.) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;

b.) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;

c.) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;

d.) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

2.5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

a.)Mozilla Firefox w wersji 8.0 i wyższej
b.)Internet Explorer w wersji 7.0 i wyższej
c.)Opera w wersji 10 i wyższej
d.)Google Chrome w wersji 17 i wyższej

2.6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

2.7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Centrum Handlowe Modema zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

2.8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu sklep.modema.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

2.9. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

3.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach.

3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

3.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

3.4. Centrum Handlowe Modema może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

a.) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

b.) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,

c.) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Centrum Handlowe Modema za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Centrum Handlowe Modema.

3.5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Centrum Handlowego Modema.

3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3.7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a.) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b.) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c.) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

d.) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Centrum Handlowego Modema,

e.) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

f.) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

 

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.modema.pl, dokonać wyboru towru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a.) przedmiotu zamówienia,

b.) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

c.) wybranej metody płatności,

d.) wybranego sposobu dostawy,

e.) czasu dostawy,

4.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Złóż zamówienie”.

4.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Centrum Handlowym Modema Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

4.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną -Modema - Potwierdzenie otrzymania zamówienia "nazwa użytkownika", zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

4.8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

4.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

 

V. Dostawa

5.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Unii Europejskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

5.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się transportem własnym, przesyłką kurierską lub przesyłką pocztową. Koszty dostawy wynoszą:

 

Dostawna na terenie Polski- przedpłata na nasze konto:

 

A.Poczta Polska Pocztex Kurier 48 z dostawą do klienta:

- GRATIS przy zamówieniu powyżej 100 zł 

- w cenie 8zł przy zamówieniu poniżej 100 zł 

 

B.Poczta Polska Pocztex Kurier 48 z odbiorem w placówce:

- GRATIS przy zamówieniu powyżej 100 zł 

- w cenie 6zł przy zamówieniu poniżej 100 zł 

 

C.kurierem DPD:

- GRATIS przy zamówieniu powyżej 500zł

- w cenie 15 zł przy zamówieniu poniżej 500zł

 

D.paczka w Ruchu - w cenie 7,99zł

 

Dostawna na terenie Polski- za pobraniem:

 

A.Poczta Polska Pocztex Kurier 48 z dostawą do klienta - 15zł

 

B.Poczta Polska Pocztex Kurier 48 z odbiorem w placówce - 10zł

 

C.kurierem DPD za pobraniem - w cenie 22 zł

 

Dostawa na terenie Unii Europejskiej- przedpłata na nasze konto:


A. Kurier DPD Classic - 80zł

 

Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

 

5.3. Czas dostawy Pocztą Polską wynosi 2 dni natomiast czas dostawy Kurierem DPD wynosi 1 dzień.

Jako że posiadamy dwa magazyny, podczas składania zamówienia należy zwrócić uwagę na czas wysyłki towaru który wynosi odpowiednio:

Magazyn Łęki- 24 godziny

- zamówienia, które zostaną złożone i opłacone (bądź w przypadku zakupów za pobraniem potwierdzone e-mailem) w dni robocze do godziny 12:00 - wysyłamy tego samego dnia.

- zamówienia złożone po godzinie 12:00, w weekendy lub inne dni świąteczne - wysyłamy następnego dnia roboczego.

Magazyn Bielsko- 2 dni

- zamówienia, które zostaną złożone i opłacone (bądź w przypadku zakupów za pobraniem potwierdzone e-mailem) w dni robocze do godziny 12:00 - wysyłamy następnego dnia roboczego

- zamówienia złożone po godzinie 12:00, w weekendy lub inne dni świąteczne - wysyłamy w terminie 2 dni roboczych.

Aby precyzyjnie określić datę otrzymania przesyłki, należy do dnia wysłania towaru przez Modema.pl doliczyć czas dostawy oferowany przez przewoźnika.

5.4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.modema.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz faktury VAT.

 

VI. Ceny i metody płatności

6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki

6.2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

a.) przelewem na numer konta bankowego:

Bank Pekao SA:

95 1240 4852 1111 0000 4710 1353.

b.) płatnościami bezpośrednimi bezpłatnymi poprzez następujące banki:

- Alior Bank S.A. (Płacę z Alior Bankiem)

- Bank Millennium

- Bank Pekao S.A (Pekao24Przelew)

- Bank Polskiej Spółdzielczości

- Citibank Handlowy S.A. (Płacę z Citi Handlowy)

- Inteligo (Płacę z Inteligo)

- mBank (mTransfer)

- mBank (multiTransfer)

- PKO Bank Polski S.A. (iPKO)

- Plus Bank

- Podkarpacki Bank Spółdzielczy

- Płacę z IKO

- Spółdzielcza Grupa Bankowa (SGB24)

- mBank mRaty

c.) płatnością w systemie:

PayByNet- bezpłatnie:

Dostępne banki:

- Alior Bank,

- Citi Handlowy,

- Bank Millennium,

- Nordea Bank Polska,

- SGK Bank,

- BPS Bank,

- Plus Bank S.A.,

- Bank Pekao S.A.,

d.) PayPal- zostanie pobrana opłata w wysokości 2,90 % od kwoty zamówienia + 0.80 zł.

e.) zapłata kartą płatniczą (bezpłatnie)

- ze znakiem Visa ,

- ze znakiem MasterCard,

f.) płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki,

 

VII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

7.1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie ( w formie pisemnej lub na każdym innym trwałym nośniku), w terminie 14 dni i wysyłając je na adres:

Centrum Handlowe Modema
Janusz Szłapa
ul. Piastowska 29,
32-651 Łęki

bądz na adres poczty elektornicznej sklep@modema.pl

podany w niniejszym Regulaminie.

7.2. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.

7.3. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku.

  • towarów wykraczających poza standardową ofertę sklepu, przygotowanych na specjalne zamówienie klienta i dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb;

7.4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towaru należy zwrócić na poniższy adres:

Centrum Handlowe Modema
Janusz Szłapa
ul. Piastowska 29,
32-651 Łęki

7.5. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

7.6. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.

7.7. Przykładowy formularz zwrotu można pobrać tutaj.

https://modema.iai-shop.com/data/include/cms/Formularz_Zwrotu_Modema.pdf

 

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów

8.1. Centrum Handlowe Modema jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

8.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres modema.pl. Centrum Handlowe Modema zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

8.3. Centrum Handlowe Modema nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

 

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

9.1. Centrum Handlowe Modema podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

9.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Centrum Handlowe Modema o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

9.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres:

Centrum Handlowe Modema
Janusz Szłapa
ul. Piastowska 29,
32-651 Łęki

mailowo pod adres sklep@modema.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.

9.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

9.5. Centrum Handlowe Modema zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

 

X. Prawa autorskie

10.1. Prawa autorskie do wszystkich materiałów w tym w szczegółności zdjęć prezentowanych produktów należą do firmy Centrum Handlowe Modema, 32-651 Łęki ul. Piastowska 29.

10.2. Jakiekolwiek Wykorzystywanie lub kopiowanie tych materiałów, w szczególności zdjęć produktów bez zgody firmy Modema jest łamaniem tychże praw i podlega karze.

10.3. W stosunku do wykrytych przypadków łamania praw autorskich będziemy wyciągać konsekwencje i kierować sprawę na drogę postępowania sądowego (przekazywać sprawy odpowiednim organom.)

 

XI. Postanowienia końcowe

11.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Centrum Handlowym Modema  a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

11.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Centrum Handlowym Modema a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę podmiotu prowadzącego sklep internetowy.

11.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel