Darmowa dostawa od 200,00 zł
Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Regulamin

 

Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej:

http://www.modema.pl/Regulamin--cterms-pol-10.html

 

Regulamin można także utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie zapisanie na odpowiednim nośniku lub pobranie go w formacie PDF i zapisanie w pamięci komputera ze strony internetowej:

http://www.modema.pl/data/include/cms/Regulamin_Sklep_Modema 2014.pdf

 

Bezpłatny program do przeglądania plików w formacie PDF jest do pobrania na stronie internetowejhttp://get.adobe.com/reader/

 

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.modema.pl

z 25-12-2014

 

Załączniki:

Polityka prywatności (kliknij aby zobaczyć)

Wzór formularza odstąpienia od umowy zwartej na odległość (kliknij aby zobaczyć)

- Informacja dla konsumenta dotycząca korzystania z prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość (kliknij aby zobaczyć)

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.modema.pl;

4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem interentowym www.modema.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy:

Janusz Szłapa Centrum Handlowe "Modema" Nowe Turbo  

ul. Piastowska 29,

32-651 Łęki

Zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez Ministra Gospodarki pod nr: 4843 

NIP : 549-114-41-41,

Regon 357073459,

e-mail : sklep@modema.pl

tel. (033) 848 63 77 lub 607 129 119 (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora )

a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

7. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);

8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

II. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod www.modema.pl.

2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.3. Sklep internetowy, działający pod www.modema.pl, prowadzony jest przez:

Janusz Szłapa Centrum Handlowe "Modema" Nowe Turbo  

ul. Piastowska 29,

32-651 Łęki

Zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez Ministra Gospodarki pod nr: 4843 

NIP : 549-114-41-41,

Regon 357073459,

e-mail : sklep@modema.pl

 

tel. (033) 848 63 77 lub 607 129 119 (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora )

2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;

b) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;

c) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;

d) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

2.5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

a) Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej z włączoną obsługą zapisywania plików Cookies oraz obsługi Java Script

b) Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej z włączoną obsługą zapisywania plików Cookies oraz obsługi Java Script

c) Opera w wersji 12.0 i wyższej z włączoną obsługą zapisywania plików Cookies oraz obsługi Java Script

d) Google Chrome w wersji 23.0 i wyższej z włączoną obsługą zapisywania plików Cookies oraz obsługi Java Script

e) Safari w wresji 5.0 i wyższej z włączoną obsługą zapisywania plików Cookies oraz obsługi Java Script

c) minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli.

2.6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

2.7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Janusz Szłapa Centrum Handlowe "Modema" Nowe Turbo zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

2.8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.modema.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

2.9. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

3.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach.

3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

3.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

3.4. Janusz Szłapa Centrum Handlowe "Modema" Nowe Turbo może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

a) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

b) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,

c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Janusz Szłapa Centrum Handlowe "Modema" Nowe Turbo  za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Janusz Szłapa Centrum Handlowe "Modema" Nowe Turbo .

3.5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Janusz Szłapa Centrum Handlowe "Modema" Nowe Turbo  .

3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3.7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

d) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Janusz Szłapa Centrum Handlowe "Modema" Nowe Turbo  ,

e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

f) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.modema.pl, dokonać wyboru towaru oraz jego rozmiaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a) przedmiotu zamówienia,

b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

c) wybranej metody płatności,

d) wybranego sposobu dostawy,

e) czasu dostawy,

4.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.

4.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z:

Janusz Szłapa Centrum Handlowe "Modema" Nowe Turbo  

ul. Piastowska 29,

32-651 Łęki

Zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez Ministra Gospodarki pod nr: 4843 

NIP : 549-114-41-41,

Regon 357073459,

e-mail : sklep@modema.pl

 tel. (033) 848 63 77 lub 607 129 119 (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora )

Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

4.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną "Potwierdzenie wpłynięcia zamówienia", zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

4.8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

4.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

V. Dostawa

5.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Unii Europejskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

5.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską lub pocztową.. Koszty dostawy wynoszą:

Dostawna na terenie Polski- przedpłata na nasze konto:

 

A.Poczta Polska Pocztex Kurier 48 z dostawą do klienta:

- GRATIS przy zamówieniu powyżej 100 zł 

- w cenie 8zł przy zamówieniu poniżej 100 zł 

 

B.Poczta Polska Pocztex Kurier 48 z odbiorem w placówce:

- GRATIS przy zamówieniu powyżej 100 zł 

- w cenie 6zł przy zamówieniu poniżej 100 zł 

 

C.kurierem DPD:

- GRATIS przy zamówieniu powyżej 500zł

- w cenie 15 zł przy zamówieniu poniżej 500zł

 

D.kurierem DPD- odbiór w punkcie:

- GRATIS przy zamówieniu powyżej 500zł

- w cenie 14 zł przy zamówieniu poniżej 500zł

 

 

Dostawna na terenie Polski- za pobraniem:

 

A.Poczta Polska Pocztex Kurier 48 z dostawą do klienta - 15zł

 

B.Poczta Polska Pocztex Kurier 48 z odbiorem w placówce - 10zł

 

C.kurierem DPD za pobraniem - w cenie 16,91 zł

 

C.kurierem DPD za pobraniem- odbiór w pukcie - w cenie 15,50 zł

 

Dostawa na terenie pozostałych krajów Unii Europejskiej- przedpłata na nasze konto:

 

A. Kurier DPD Classic - 60zł

Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

5.3. Termin realizacji dostawy wynosi:

Czas dostawy Pocztą Polską wynosi 2 dni natomiast czas dostawy Kurierem DPD wynosi 1 dzień.

Jako że posiadamy dwa magazyny, podczas składania zamówienia należy zwrócić uwagę na czas wysyłki towaru który wynosi odpowiednio:

Magazyn Łęki- 24 godziny

- zamówienia, które zostaną złożone i opłacone (bądź w przypadku zakupów za pobraniem potwierdzone e-mailem) w dni robocze do godziny 12:00 - wysyłamy tego samego dnia.

- zamówienia złożone po godzinie 12:00, w weekendy lub inne dni świąteczne - wysyłamy następnego dnia roboczego.

Magazyn Bielsko- 2 dni

- zamówienia, które zostaną złożone i opłacone (bądź w przypadku zakupów za pobraniem potwierdzone e-mailem) w dni robocze do godziny 12:00 - wysyłamy następnego dnia roboczego

- zamówienia złożone po godzinie 12:00, w weekendy lub inne dni świąteczne - wysyłamy w terminie 2 dni roboczych.

Aby precyzyjnie określić datę otrzymania przesyłki, należy do dnia wysłania towaru przez www.modema.pl doliczyć czas dostawy oferowany przez przewoźnika.

5.4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu [adres internetowy] oraz po-brać go i sporządzić jego wydruk.
Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz faktury VAT.

VI. Ceny i metody płatności

6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki.

6.2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

a.) przelewem na numer konta bankowego:

Bank Pekao SA:

95 1240 4852 1111 0000 4710 1353.

b.) płatnościami bezpośrednimi bezpłatnymi poprzez następujące banki:

- Alior Bank S.A. (Płacę z Alior Bankiem)

- Bank Millennium

- Bank Pekao S.A (Pekao24Przelew)

- Bank Polskiej Spółdzielczości

- Citibank Handlowy S.A. (Płacę z Citi Handlowy)

- Inteligo (Płacę z Inteligo)

- mBank (mTransfer)

- mBank (multiTransfer)

- PKO Bank Polski S.A. (iPKO)

- Plus Bank

- Podkarpacki Bank Spółdzielczy

- Płacę z IKO

- Spółdzielcza Grupa Bankowa (SGB24)

- mBank mRaty

c.) płatnością w systemie:

PayByNet- bezpłatnie:

Dostępne banki:

- Alior Bank,

- Citi Handlowy,

- Bank Millennium,

- Nordea Bank Polska,

- SGK Bank,

- BPS Bank,

- Plus Bank S.A.,

- Bank Pekao S.A.,

d.) PayPal- zostanie pobrana opłata w wysokości 2,90 % od kwoty zamówienia + 0.80 zł.

e.) zapłata kartą płatniczą (bezpłatnie)

- ze znakiem Visa ,

- ze znakiem MasterCard,

f.) płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki,


VII. Prawo odstąpienia od umowy 

7.1 Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 7.8 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:

 

7.2 pisemnie na adres: CH Modema ul. Piastowska 29, 32-651 Łęki;

 

7.3 w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@modema.pl;

 

7.4 Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo dostępny jest na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Zwroty i wymiana”. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

 

7.5 Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

 

7.6 dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;

 

7.7 dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

 

7.8 W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

 

7.9 Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

7.10 Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres: CH Modema ul. Piastowska 29, 32-651 Łęki.

 

7.11 Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

 

7.12 Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:

 

7.13 Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 

7.14 Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

 

7.15 W przypadku Produktu będącego usługą, której wykonywanie - na wyraźne żądanie konsumenta - rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

 

7.16 Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

 

7.16.1 o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

7.16.2 w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

7.16.3 w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

7.16.4 w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

7.16.5 w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

7.16.6 w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7.16.7 w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;

7.16.8 w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów;

7.16.9 w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

7.16.10 o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

7.16.11 zawartej w drodze aukcji publicznej;

7.16.12 o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

7.16.13 o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.


VIII. Reklamacje dotyczące Towarów

8.1. Janusz Szłapa Centrum Handlowe "Modema" Nowe Turbo  

ul. Piastowska 29,

32-651 Łęki

Zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez Ministra Gospodarki pod nr: 4843 

NIP : 549-114-41-41,

Regon 357073459,

e-mail : sklep@modema.pl

 tel. (033) 848 63 77 lub 607 129 119 (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora ) jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1] - 556[3] Kodeksu Cywilnego.

8.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres [adres e-mail]. [Podmiot prowadzący sklep internetowy] zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do [14] dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

8.3. Janusz Szłapa Centrum Handlowe "Modema" Nowe Turbo  

ul. Piastowska 29,

32-651 Łęki

Zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez Ministra Gospodarki pod nr: 4843 

NIP : 549-114-41-41,

Regon 357073459,

e-mail : sklep@modema.pl

 tel. (033) 848 63 77 lub 607 129 119 (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora ) nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

9.1. Janusz Szłapa Centrum Handlowe "Modema" Nowe Turbo  

ul. Piastowska 29,

32-651 Łęki

Zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez Ministra Gospodarki pod nr: 4843 

NIP : 549-114-41-41,

Regon 357073459,

e-mail : sklep@modema.pl

 tel. (033) 848 63 77 lub 607 129 119 (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora ) podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

9.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić

Janusz Szłapa Centrum Handlowe "Modema" Nowe Turbo  

ul. Piastowska 29,

32-651 Łęki

Zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez Ministra Gospodarki pod nr: 4843 

NIP : 549-114-41-41,

Regon 357073459,

e-mail : sklep@modema.pl

 tel. (033) 848 63 77 lub 607 129 119 (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora )

o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

9.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres:

Janusz Szłapa Centrum Handlowe "Modema" Nowe Turbo  

ul. Piastowska 29,

32-651 Łęki, mailowo pod adres sklep@modema.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.

9.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

9.5. Janusz Szłapa Centrum Handlowe "Modema" Nowe Turbo  

ul. Piastowska 29,

32-651 Łęki

Zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez Ministra Gospodarki pod nr: 4843 

NIP : 549-114-41-41,

Regon 357073459,

e-mail : sklep@modema.pl

 

tel. (033) 848 63 77 lub 607 129 119 (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora ) zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do [14] dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

X. Postanowienia końcowe

10.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy:

Janusz Szłapa Centrum Handlowe "Modema" Nowe Turbo  

ul. Piastowska 29,

32-651 Łęki

Zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez Ministra Gospodarki pod nr: 4843 

NIP : 549-114-41-41,

Regon 357073459,

e-mail : sklep@modema.pl

 tel. (033) 848 63 77 lub 607 129 119 (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora ) a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

10.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy:

Janusz Szłapa Centrum Handlowe "Modema" Nowe Turbo  

ul. Piastowska 29,

32-651 Łęki

Zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez Ministra Gospodarki pod nr: 4843 

NIP : 549-114-41-41,

Regon 357073459,

e-mail : sklep@modema.pl

 

tel. (033) 848 63 77 lub 607 129 119 (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora ) a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę [podmiotu prowadzącego sklep internetowy].

10.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

 

Zaufane Opinie IdoSell
4.72 / 5.00 207 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2020-07-20
Szybko, sprawnie. Sukienka bardzo ładna. Polecam.
2020-07-23
Jestem zadowolona, obsługa szybka, sprawna bez problemów
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel